0
prezenty dla dzieci
dzieci

Regulamin

Sklep Top-Shop działający pod adresem www.top-shop24.pl jest platformą prowadzoną przez firmę:


TOP-SHOP Lidia Klimek-Urbanik

ul. Wiśniowa 3 

37-464 Pilchów

NIP 865 222 18 89

REGON 386463502

 


Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 15 1050 1445 1000 0092 7814 1925

 

SŁOWNICZEK:


Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.


Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Top-Shop dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych produktów do punktu odbioru zamówień w Stalowej Woli.


Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.


Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


§ 1. Warunki realizacji zamówienia


Zamówienia można składać:


1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.top-shop24.pl


2. W punktach odbioru zamówień


3. Telefonicznie


Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.


Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a www.top-shop24.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.


W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.


Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub dołączany do przesyłki.


§ 2. Ceny produktów


1. Ceny na stronie www.top-shop24.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.


2. Ceny znajdujące się przy każdym produkcie, nie zawierają kosztów dostawy.


3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.top-shop24.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen produktów na fakturze lub paragonie.


§ 3. Modyfikacja zamówienia


1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.


2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka "Kontakt")


3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.


§ 4. Formy płatności


Zapłaty za zamówienia można dokonać:


Gdy zamówienie jest odbierane w punktach odbioru zamówień:


1. Osobiście gotówką lub kartą - w przypadku, gdy zamówienie jest odbierane w Punkcie Odbioru Zamówień


Gdy zamówienie ma być wysłane:


1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.


2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.


3. Przelewem bankowym na konto: ING Bank Śląski 15 1050 1445 1000 0092 7814 1925

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Top-shop zapłaty za zamówienie.


§ 5. Czas realizacji zamówień


Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.


§ 6. Warunki reklamacji


Top-shop zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.


Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka "Kontakt").

Top-shop w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

 


Warunki rozpatrzenia reklamacji:


1. Dostarczenie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:


Top-Shop Lidia Klimek-Urbanik

ul. Wiśniowa 3

37-464 Pilchów

z dopiskiem „reklamacja”.


2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Top-shop wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Top-shop zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.


3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Top-shop przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.


§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru


1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Top-shop. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Top-shop nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Top-shop).


2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Top-shop na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Top-shop na adres:


TOP-SHOP Lidia Klimek-Urbanik

ul. Wiśniowa 3

37-464 Pilchów

z dopiskiem „zwrot”.


Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.


3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Vacheron Constantin Replica


4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Top-shop prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.


5. Top-shop niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.


6. Top-shop dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


7. Top-shop zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku, kiedy towar będzie miał ślady użytkowania prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.§ 8. Dane osobowe replica watches


1. Rejestrując się w Top-shop Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.


2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.